Jump to navigation

Goals & Tests

mål och prov

Kursens mål   lyssna · samtala · tala · läsa · skriva

kursens syfte (kortfattat)

 • läs- och hörförståelse
 • prata och skriva
 • förstå och göra sig förstådd
 • anpassa språket efter syftet, mottagare och sammanhang
 • realia (om Storbritannien, USA m fl)
 • att få kommunikationen att fungera är viktigare än rättstavning och grammatisk korrekthet
 • läraren väljer texter, ingen nationell lista
 • Många läser engelska...

Kraven för engelska 6

Kunskapskraven för engelska 6 (tidigare gymnasieskolans kurs Engelska B) källa

Speaking & Writing

 • I olika genrer formulerar sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
 • Formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 
 • I olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Listening & Reading

 • Förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • Välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
 • Välja texter och talat språk från olika medier och använder materialet i den egen produktionen och interaktion.

In a Chart

ENGELSKA 6

E

D

C

B

A

Förstår:

Det mesta, samt tydliga detaljera i rel. snabbt talad engelska

Det mesta i skriven engelska inom olika genrer – även formellt språk.

 

Det mesta samt viktiga detaljer

 

 

Helhet och detaljer

Visar förståelse genom att:

¤ översiktligtöversiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer.
¤ med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.

 

¤ välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer.
¤ med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner.

 

välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehall och detaljer.

¤ med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.

Söka information

Kan med viss säkerhet söka relevant info. och värdera källor.

 
 

 

Kan med viss säkerhet  söka relevant info. och värdera källor.

 

Kan med säkerhet söka relevant info och värdera källor.

Använda källor

Väljer texter och talat språk från olika medier och använder dem på ett relevant sätt i sin egen produktion och interaktion.

 

Väljer texter och talat språk från olika medier och använder dem på ett relevant och effektivt sätt i sin egen produktion och interaktion.

 

Väljer texter och talat språk från olika medier och använder dem på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt i sin egen produktion och interaktion.

Formulera sig

Muntligt och skriftligt i olika genrer formulerar eleven sig varierat, tydligt och relativt strukturerat. Uttrycker sig med flyt.

 

Formulerar sig varierat, tydligt och strukturerat. Uttrycker sig med flyt.

 

Formulerar sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Uttrycker sig med flyt.

 

Bearbetning

Gör enkla förbättringar av sina framställningar.

 

Gör välgrundade förbättringar av sina framställningar.

 

Gör välgrundade, nyanserade förbättringar av sina framställningar.

Anpassning

Uttrycker sig tydligt, med  flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

Uttrycker sig med tydligt, med flyt, relativt ledigt
och med anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

Uttrycker sig med tydligt,
ledigt, med flyt och anpassar till syfte, mottagare och situation.

Problemlösning

Löser i viss mån problem och förbättrar kommunikationen.

 

Löser problem och förbättrar kommunikationen.

 

Löser problem, förbättrar kommunikationen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

 

Företeelser i delar av världen där engelska används

Diskuterar översiktligt några företeelser. Gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Diskuterar utförligt några företeelser och kan då göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Diskuterar utförligt och nyanserat och kan då göra och välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

          källa

Kursplanerna

Steg 4 (=årskurs 9)

Syfte       
Ge förmåga att

• förstå talad och skriven engelska samt tolka innehållet
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• använda språkliga strategier i olika sammanhang
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Innehåll
(kommunikationens innehåll)
• Aktuella och kända ämnesområden, intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och händelseförlopp, relationer och etiska frågor samt åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. 
• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och delar av världen där engelska används.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lyssna, läsa (reception)

• Talad engelska, även med viss regional och social färgning, och texter som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
• Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.
• Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och dramatiserad form, samt sånger och dikter.
• Sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel reportage.
• Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
• Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.
• Språkiga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt ord med olika stilvärde och fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter.
• Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
• Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tala, skriva, samtala (produktion och interaktion)

• Instruktioner, berättelser och beskrivningar i tal och skrift. Samtal, diskus­sion och argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer.
• Strategier för att lösa spraÌŠkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar, fraÌŠgor och förklaringar.
• Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfraÌŠgor och ta initiativ till nya fraÌŠgeställningar eller ämnesomraÌŠden.
• SpraÌŠklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta spraÌŠkliga uttryck och satsbyggnad, för att skapa tydlighet, variation och flyt.
• Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem till syfte, mottagare och situation.

Steg 5 (tidigare gymnasieskolans kurs Engelska A)

Syfte       
Ge förmåga att
• förstå och tolka talad engelska och i olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Innehåll
(kommunikationens innehåll)
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lyssna, läsa (reception)
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
 • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tala, skriva, samtala (produktion och interaktion)
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.

Steg 6 (tidigare gymnasieskolans kurs Engelska B)

Syfte       
Ge förmåga att

• förstå talad och skriven engelska samt tolka innehållet
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• använda språkliga strategier i olika sammanhang
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Innehåll
(kommunikationens innehåll)
• Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
• Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
• Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 [Engelskan används väl överallt där det finns internet?]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lyssna, läsa (reception)
• Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
• Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
• Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
• Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
• Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
• Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
• Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.
• Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tala, skriva, samtala
(produktion och interaktion)
• Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
• Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
• Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
• Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.

Steg 7

Syfte       
Ge förmåga att

• förstå talad och skriven engelska samt tolka innehållet
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• använda språkliga strategier i olika sammanhang
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Innehåll
(kommunikationens innehåll)
• Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.
• Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

[Engelskan används väl överallt där det finns internet?]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lyssna, läsa (reception)
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar.
 • Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.
 • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.
 • Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.
 • Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tala, skriva, samtala (produktion och interaktion)
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.
 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.
 • Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.
 • Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
 • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.

 

Practice Makes Perfect övning ger färdighet

The National Test Nationella provet

 • Speaking (tala/samtala):
  Prata med några kompisar. Läraren bedömer hur bra du är på att prata.

 • Reading (läsa):
  Läs berättelser, beskrivningar och artiklar. Svara på frågor.
 • Listening (lyssna):
  Lyssna till en CD. Svara på frågor.
 • Writing (skriva):
  Du får två idéer. Du väljer EN att skriva om. Skriv 1-2 sidor.

Instant Feedback from Norway’s National Test of English

Sample Questions: klass 5 klass 8
2013 National Test: klass 5 44 questions klass 8 50 questions
2014 National Test: klass 5 43 questions klass 8
2015 National Test:  klass 5 44 questions klass 8

:
1. Do the test.
2. Click on Se gjennom ubesvarte oppgaver. Do questions that you missed.
3. Go to the last question again. Click on Lever prøve to return to the last page.
4. To see the results resultaten, click on: Ja, jet lever prøven nå.

On-line Games & Quizes

 

  Discovery Channel International.svg File:Speaker Icon.svg  Listen & Match Quizzes

¦    Robo˜Bee        
                             
School Games

      SPRK

 

More info

· Language Levels (språkstudier räknas numera i steg).
· Skolverket: Högstadiets terminsbetyg sätts "i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9"
  på "de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen har behandlat...."

· A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue. Course aims, content, and requirements
· More info from The National Agency for Education

     · Other kinds of tests: • Are You...  Colorblind ?    a Super-taster?
• A Tetrachromat (with Super Color Vision)
Colour Test
• Just for Fun: The Final Exam